You are here

architect

พี่โอ เลอพงษ์ ริ้วตระกูลไพบูลย์
บทสัมภาษณ์แรงบันดาลใจดีๆ ในการประกอบอาชีพสถาปนิก จากพี่ต้นแบบอาชีพในกิจกรรม OPENWORLD: เปิดโลกสายอาชีพสถาปัตย์