You are here

tax cousultant

เป้าหมายหลักของงาน Tax Consult ก็คือ เราต้องการให้เกิดความมั่นใจว่า คนเหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดา หรือบริษัท เขาเสียภาษีอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และเสียภาษีเท่าที่จำเป็น