You are here

landscape

งาน landscape มันเป็นเหมือนตัวกลางระหว่างงานสถาปัตยกรรมกับธรรมชาติ สถาปัตยกรรมมันเป็นเหมือน sculture สถาปนิกก็พยายามสร้างงานศิลปะอะไรมาวาง แต่เราเป็นตัวเชื่อมในงานนั้นให้เข้ากับแผ่นดินเข้าด้วยกัน