You are here

ภูมิสถาปนิก

พี่ซี อาชีพภูมิสถาปินก
พี่ซี กิรินทร์ ตั้งเลิศปัญญา
งาน landscape มันเป็นเหมือนตัวกลางระหว่างงานสถาปัตยกรรมกับธรรมชาติ สถาปัตยกรรมมันเป็นเหมือน sculture สถาปนิกก็พยายามสร้างงานศิลปะอะไรมาวาง แต่เราเป็นตัวเชื่อมในงานนั้นให้เข้ากับแผ่นดินเข้าด้วยกัน