You are here

สถาปนิกชุมชน

ใจความหลักคือกระบวนการการมีส่วนร่วม เพราะว่าถ้าเราจะทำงานกับกลุ่มได้ นั่นแปลว่าเราต้องคิดแล้วว่าเราอยากจะเอาเค้ามามีส่วนร่วมกับคนในกลุ่มที่เราสนในไหม มามีส่วนร่วมในการทำงานด้วยกัน เพราะฉะนั้นแกนแรกสุดมันคือเรื่องการมีส่วนร่วม การสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนกับชุมชน ชุมชนกับเราเอง ชุมชนกับทุกคนที่เกี่ยวข้องในโครงการ