You are here

แพทย์กระดูก

ความท้าทายของเราคือการ ซ่อมแซมกลับไปให้เหมือนเดิม เวลากระดูกหักแต่ละเคสมา มันก็จะแตกไม่เหมือนกัน บางทีแตกมากแตกน้อย เหมือนเลโก เราก็ต้องมาวางแผน วิเคราะห์แต่ละเคสในการผ่าตัด เราต้องคิดวิเคราะห์ว่าเราจะแก้ไขปัญหาตรงจุดนี้อย่างไร