You are here

แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

เวชศาสตร์ฟื้นฟูจะเป็นหมอสาขาฟื้นฟู อะไรก็ตามที่ถดถอย เราก็อยากจะฟื้นฟู เราจะดูว่านอกจากโรคทางกายของคนไข้แล้ว เขาสูญเสียอะไรบ้างทางสังคมและทางด้านการใช้ชีวิต ส่วนของเราจะเข้าไปฟื้นฟูในจุดนี้
บทสัมภาษณ์ 10 แรงบันดาลใจดีๆ ในการประกอบอาชีพแพทย์ จากพี่ต้นแบบอาชีพในกิจกรรม OPENWORLD: เปิดโลกสายอาชีพแพทย์