You are here

ข้อมูลอาชีพ

 • จรรญาบรรณของสื่อคือ จะต้องทำหน้าที่รายงานข่าวตามข้อเท็จจริง เราจะพยายามตรวจสอบข้อเท็จจริงนั้นให้ตรงกับความจริงมากที่สุด พยายามสร้างความน่าเชื่อถือ ไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง และต้องคำนึงถึงประโยชน์ของสาธารณะเป็นสำคัญ
 • นักข่าวต้องรายงานข่าวตามข้อเท็จจริง ดังนั้นเป้าหมายในการทำข่าวของเรา คือ การตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ตรงกับความจริงมากที่สุด พยายามสร้างความน่าเชื่อถือ...
 • วิศวกรไฟฟ้าจะแบ่งออกเป็น 3 สาย สายแรกจะเป็นวิศวกรไฟฟ้ากำลังจะดูแลเกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้าว่าจะผลิตอย่างไร ส่งจ่ายมายังผู้ใช้งานทั่วไปด้วยวิธีไหน...
 • พยาบาลก็คืออาชีพที่คอยดูแลคนไข้ คำว่าดูแลนี้หมายความว่าเราไม่ได้ดูคนไข้แค่ว่าเขาเจ็บป่วยมาด้วยโรคอะไร แต่เราดูไปจนกระทั่งจิตใจของเขาด้วย...
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินเป็นคนสนับสนุนธุรกิจด้วยการดูแลด้านการเงินเรื่องต่างๆ ตั้งแต่ กระบวนการทางบัญชีและรายงานการเงิน, การบริหารเงินทุน,...
 • งาน landscape มันเป็นเหมือนตัวกลางระหว่างงานสถาปัตยกรรมกับธรรมชาติ สถาปัตยกรรมมันเป็นเหมือน sculture สถาปนิกก็พยายามสร้างงานศิลปะอะไรมาวาง แต่เราเป็นตัวเชื่อมในงานนั้นให้เข้ากับแผ่นดินเข้าด้วยกัน
 • เป้าหมายสั้นๆ ของมัณฑนากรก็คือ การออกแบบ ตกแต่ง space ภายในให้ดี สวยงาม เหมาะกับฟังก์ชั่นและรสนิยมของผู้อยู่อาศัย...
 • วิศวกรเครื่องกลมีหน้าที่ออกแบบเครื่องจักรและรับผิดชอบในการดูแลเครื่องจักรการผลิตให้ดำเนินได้อย่างปกติ ยกตัวอย่างเช่น โรงงานการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค...
 • วิศวกรโยธาจะมีแบ่งย่อยออกไปอีก 5 สาย ที่ทำงานแตกต่างกัน คือ โยธาสายชลศาสตร์อันนี้จะทำงานเกี่ยวกับน้ำ เช่น เขื่อน, กรมชลประทาน เป็นต้น สายที่ 2...
 • อาชีพ Broker คือ ผู้แนะนำการลงทุน จะมีในด้านของตลาดทุน พวกหุ้น อนุพันธ์ Future กองทุน ตราสารหนี้...
 • บทบาทหลักๆ ของอาชีพวิศวกรเสียงที่ทำงานอยู่ในสตูดิโอเสียง คือเป็นคนที่ทำให้เสียงดีขึ้น เพราะ Source...
 • เป้าหมายของอาชีพครูผู้ช่วยและครูสอนศิลปะ คือ ทำให้เด็กๆ ที่มาเข้าเรียนรู้จักกับศิลปะและมีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มากขึ้น เพื่อเป้าหมายใหญ่นั่นคือ...

Pages