You are here

Information

ข้อมูลอาชีพ

  • เราอยู่กับตัวเลข หน้าที่ของเราคือเราต้องทำงบการเงิน ปิดตัวเลขออกมาให้เป็นตัวเลขที่ถูกต้องและทันเวลา เพื่อให้ผู้บริหารได้นำไปใช้เอาไปตัดสินใจ อย่างบริษัทอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ มันก็จะมีบุคคลภายนอกที่ต้องใช้งบการเงินนี้ด้วย หน้าที่ของเราก็คือทำงบออกมาให้ถูกต้อง และที่สำคัญคือทันเวลา
  • เป้าหมายของอาชีพเภสัชกรจะขึ้นอยู่กับว่าเป็นเภสัชกรที่ทำงานในสถานที่ทำงานประเภทไหน ถ้าเป็นเภสัชในบริษัทยาที่ดูแลในส่วนของการขายก็จะเรียกว่า ผู้แทนยา...
  • เป้าจริงๆของเรา เราคิดว่างานออกแบบที่ดีมันอาจจะต้องสัมพันธ์กับธุรกิจ สัมพันธ์กับสิ่งอื่นๆ สัมพันธ์กับสังคม สันพันธ์กับสิ่งแวดล้อม permissionในการตั้งเป้าต่างกัน สำหรับผมแล้วคงคิดว่ายังไงก็คงต้องมีเรื่องธุรกิจ การให้คำปรึกษาด้านการออกแบบ สามารถประกอบเป็นอาชีพได้ตราบใดที่เราเชื่อว่าสิ่งที่เราทำมันมีประโยชน์กับคนอื่น ผมเชื่อว่านี่คือการออกแบบ
  • วิศวกรอุตสาหการ คือ วิศวกรที่สร้างระบบต่างๆ เพราะพวกเราเน้นการศึกษาเรื่องระบบ เรื่องการออกแบบและพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพ...
  • ช่วยทำความฝันในวัยเด็กของคนหลายๆคนให้ประสบความสำเร็จในรูปแบบของ animation ทั้งในรูปแบบของซีรีย์ , ภาพยนตร์ , งานโฆษณา หรืออื่นๆเช่น สื่อออนไลน์...
  • เป้าหมายของอาชีพนักเพาะพันธุ์ไก่ก็คือ ผลิตหรือว่าเพาะเลี้ยงไก่ของเราให้เติบโตขึ้นมาทันกับความต้องการของตลาด...
  • อาชีพเกษตรกรไม่ว่าจะอินทรีย์หรือเคมีหน้าที่หลักก็คือการผลิตอาหาร ผลิตทั้งอาหารที่เป็นพืชและสัตว์เพื่อหล่อเลี้ยงประชากร หล่อเลี้ยงสังคมบนโลกใบนี้...
  • นักพัฒนาแบรนด์จะเข้ามาทำหน้าที่สร้างความเป็นเอกลักษณ์ให้กับแบรนด์หรือยี่ห้อนั้นๆ ด้วยการช่วยมองหาเรื่องราว จุดแข็ง...